Døgntelefon:

Garanti

Garantiordning hos DLF

​Det kan ske, at en kunde og en DLF-låsesmed går fejl af hinanden, eller at der opstår andre grunde til utilfredshed med udførelse eller prisbereg-ning​​af et låse- og sikringsarbejde. Når De har valgt et A-medlem i Dansk Låsesmede Forening, er De uden omkostninger sikret adgang til i givet fald at få Deres klage vurderet af en uvildig instans, nemlig DANSK LÅSESMEDE FORENINGS KLAGENÆVN

Det er dyrt at føre sager ved domstolene, og det er næsten altid nødvendigt med syn og skøn, der får omkostningerne til at løbe endnu mere i vejret. Sagsbehandlingen ved DLFs Klagenævn er gratis. Og klagegebyret tilbagebetales, dersom klageren får medhold.

ALLE LÅSESMEDEVIRKSOMHEDER, DER ER A-MEDLEMMER I DLF, ER TILSLUTTET "DLFS GARANTIORDNING"

DLFs Klagenævn består af tre DLF-medlemmer, som udpeges af DLFs bestyrelse fra sag til sag. Klagenævnets sammensætning kan evt. udvides med personer, der har en teknisk eller juridisk baggrund.

Bestemmelser for Klagenævnets og Garantiordningens virke er fastsat i hhv. "DLFs Love" og "Vedtægter for DLFs Garantiordning.

SE EFTER GARANTIMÆRKET HVORDAN KLAGER DE?

Har De forgæves reklameret til indehaveren af låsesmedevirksomheden over dennes udførelse af et låse- og sikringsarbejde, henvender De Dem til klagenævnets sekretariat. I første omgang sender sekretariatet den skriftlige klage til låsesmedevirksomheden. De fleste anker ordnes i denne fase, men hvis parterne ikke kan blive enige, forelægges klagen for Dansk Låsesmede Forenings Klagenævn, dersom klageren ønsker det.

KLAGEGEBYR

Gebyret for behandling af en klage ved Klagenævnet er 500,- kr. Falder sagen ud til klagerens fordel, tilbagebetales det erlagte depositum.

FAKTURABELØB

Det er en betingelse for sagens behandling, at det samlede vederlag for låse- eller/og sikringsarbejdet ikke overstiger kr. 250.000 excl. moms.. Der kan dog maksimalt anvendes kr. 50.000,- på en enkelt hændelse. Erkendt skyldige og

forfaldne fakturabeløb skal være betalt til låsesmedevirksomheden, forinden klagen afgøres af Klagenævnet. Et evt. omtvistet beløb skal indbetales på spærret konto i pengeinstitut, indtil nævnet har afgjort sagen.

VENT IKKE FOR LÆNGE MED AT KLAGE

Jo længere tid der går, jo vanskeligere er det at konstatere årsager til fejl eller mangler, eller at opklare prisspørgsmål. Kontakt derfor låsesmede- virksomheden så snart De mener, at noget er galt. Angår klagen kvaliteten af arbejdets udførelse eller kvaliteten af materialerne, skal den indbringes senest et år efter arbejdets udførelse. Angår klagen prisen på arbejdet, skal den indbringes senest tre måneder efter klagens afvisning hos DLF-medlemmet.

SÅDAN OPFYLDES KENDELSEN

Når kendelsen er afsagt af Klagenævnet, sendes den til parterne, og DLFs sekretariat sørger for, at deponerede beløb evt. udbetales, som kendelsen siger, med mindre klageren ønsker, at gå videre med sagen til domstolene. Så bliver beløbet stående, indtil der er faldet dom i sagen.

​KENDELSEN BLIVER ALTID OPFYLDT

Dansk Låsesmede Forenings A-medlemmer er forpligtiget til at efter- komme Klagenævnets kendelser. Hvis det sjældne skulle ske, at DLF-medlemsvirksomheden ikke er i stand til at opfylde kendelsen, f.eks. på grund af konkurs, sker det uden udgift for klageren via "DLFs GARANTIORDNING", med mindre:
det kan godtgøres, at medlemsvirksomheden har meddelt kunden, at udtræden af garantiordningen er sket før arbejdets udførelse
- visse afgrænsninger i garantiordningen hindrer dækning.

DLF LÅSE SMEDENES GARANTIORDNING
Betyder "TILSLUTTET DLFs GARANTIORDNING"
Se altid efter garantimærket. Dette mærke betyder, at låsesmedevirksomheden er A-medlem af Dansk Låsesmede Forening (DLF) og af "DLFs GARANTIORDNING" og dermed frivilligt har påtaget sig en række forpligtelser overfor sine kunder.

​Mærket (Logoet) er indregistreret og må ikke anvendes af andre.
Giv Dem selv den tryghed at få Deres låse- og sikringsarbejde udført af en låsesmedevirksomhed, der er A-medlem af Dansk Låsesmede Forening. Sekretariatet oplyser gerne, om et bestemt firma er medlem af DLF.​​

 

DLFS SEKRETARIAT OG KLAGENÆVN
Islands Brygge 26 
2300 København S 
Tlf nr. ​3263 0432​

Mail: klagenaevn@d-l-f.dk​

Skal vi ringe dig op? Udfyld felterne her:

Roskilde
Låseservice

Vores 6 servicevogne kører ud fra vores butik på Københavnsvej 41 i Roskilde og dækker et stort område af sjælland

Roskilde Låseservice, CVR: 17556479